• KX-601A

  KX-601A

  KX-601A

  型号:KX-601A 尺寸:¢28/400 ¢ 28/410 重量:喷雾器身体19.4g 包装:57* 37 *45厘米,500个/箱 价格:0.50 10000件/件(最小订单) 放电率:0.8 +/- 0.1CC / T

 • KX-601B

  KX-601B

  KX-601B

  型号:KX-601B 规格:¢28/400 ¢ 28/410 重量:喷雾器身体17.4克 包装:57* 37 *45厘米,500个/箱 价格:0.50 10000件/件(最小订单) 放电率:0.8 +/- 0.1CC / T

 • KX-601C

  KX-601C

  KX-601C

  型号:KX-601B 规格:¢28/400 ¢ 28/410 重量:喷雾器身体17.4g 包装:57* 37 *45厘米,500个/箱 价格:0.50 10000件/件(最小订单) 放电率:0.8 +/- 0.1CC / T

 • KX-601D

  KX-601D

  KX-601D

  型号:KX-601D 规格:¢28/400 ¢ 28/410 重量:喷雾器身体20.6g 包装:57* 37 *45厘米,500个/箱 价格:0.52 10000件/件(最小订单) 放电率:0.8 +/- 0.1CC / T

 • KX-601E

  KX-601E

  KX-601E

  型号:KX-601E 规格:¢28/400 ¢ 28/410 重量:喷雾器身体19克 包装:57* 37 *45厘米,500个/箱 价格:0.52 10000件/件(最小订单) 放电率:0.8 +/- 0.1CC / T

 • KX-601F

  KX-601F

  KX-601F

  型号:KX-601F 规格:¢28/400 ¢ 28/410 重量:喷雾器身体19.2g 包装:57* 37 *45厘米,500个/箱 价格:0.52 10000件/件(最小订单) 放电率:0.8 +/- 0.1CC / T

 • KX-602A

  KX-602A

  KX-602A

  型号:KX-602A 规格:¢28/400 重量:喷雾器身体22.8g 包装:57* 37 *45厘米,500个/箱 价格:0.80 10000件/件(最小订单) 放电率:0.8 +/- 0.1CC / T

 • KX-602B

  KX-602B

  KX-602B

  型号:KX-602B 规格:¢28/400 重量:喷雾器身体24g 包装:57* 37 *45厘米,500个/箱 价格:0.80 10000件/件(最小订单) 放电率:0.8 +/- 0.1CC / T

 • KX-602C

  KX-602C

  KX-602C

  型号:KX-602C 规格:¢28/400 重量:喷雾器身体29.6g 包装:57* 37 *45厘米,500个/箱 价格:0.80 10000件/件(最小订单) 放电率:0.8 +/- 0.1CC / T

 • KX-602D

  KX-602D

  KX-602D

  型号:KX-602D 规格:¢28/400 重量:喷雾器身体22.6g 包装:57* 37 *45厘米,500个/箱 价格:0.60 10000件/件(最小订单) 放电率:0.8 +/- 0.1CC / T

 • KX-603A

  KX-603A

  KX-603A

  型号:KX-603A 规格:¢24/410 ¢ 28/410 重量:喷雾器身体24.4g 包装:57* 37 *45厘米,500个/箱 价格:1.7 10000件/件(最小订单) 放电率:0.8 +/- 0.1CC / T

 • KX-603B

  KX-603B

  KX-603B

  型号:KX-603B 规格:¢24/410 ¢ 28/410 重量:喷雾器身体22g 包装:57* 37 *45厘米,500个/箱 价格:1.7 10000件/件(最小订单) 放电率:0.8 +/- 0.1CC / T